Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 61

Obrazek dla news_207

OGŁOSZENIE

07.02.2017

Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji

MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM

na Wschodnim Szlaku Rowerowym GREEN VELO

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 1 lutego br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zapraszamy do współpracy:

 

 1. OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
 2. ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
 3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
 4. INFORMACJE TURYSTYCZNE;
 5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1e i nr 2a do Regulaminu współpracy).

Udział w tej akcji jest całkowicie bezpłatny.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy  z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także  na stronie www.turystyka.lubelskie.pl

Termin rozpoczęcia naboru:   1 luty 2017 r. godzina 15:00

Termin zakończenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 15:00

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

 • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
 • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
  (zgodnie z załącznikami 1a-e i 2a "Regulamin współpracy");
 • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  (decyduje data wysłania zgłoszenia);
 • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy  w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy".

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na adres mailowy mpr@lubelskie.pl , osobą odpowiedzialną za nabór jest: Anna Pietruszka, tel.81 4416787.

Regulamin
Mapa Lubelszczyzny
Formularz zgłoszeniowy
Instrukcja do formularza
Wzór plakietki
Wzór znaku

Organizatorzy Systemu Rekomendacji

 

więcej

EKODOM

26.09.2020

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W LUBLINIE

ogłasza nabór wniosków  dla osób fizycznych  na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska
 pn. EKODOM  w formie preferencyjnej pożyczki
z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

TERMIN NABORU - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl

Wnioski należy składać osobiście w godz. 800 - 1400 w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7 lub jego biurach terenowych:
Biała Podlaska - Al. 1000-lecia 28a/12, tel.(83) 342 03 97, 342 11 73;
Chełm - Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75
Zamość - ul. Promienna 4, tel. (84) 639 30 94.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

więcej

Obrazek dla news_202

Zawiadomienie na sesję

13.01.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2017 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2018rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Biura Obsługi szkół Samorządowych w Kraśniczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: "Programu usuwania azbestu i wyrów zawierających azbest dla gminy Kraśniczyn na lata 2016-2032"
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy oraz z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2016 r., w tym z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Zawiadomienie

10.01.2017

Wójt Gminy Kraśniczyn uprzejmie informuje, że  uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn nr XXVI/123/2016  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

            Od 1 stycznia 201 7r. będą wynosić:

 • 8,00 zł. miesięcznie za osobę , w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 • 10,00 zł. miesięcznie za osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek nie rodzi obowiązku składania nowej deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia  zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zawiadomienia takiego nie otrzymają ci właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Takie osoby są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi  z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Treść zawiadomienia wersja PDF

więcej

Spotkanie opłatkowe wspólnoty samorządowej Gminy Kraśniczyn

26.09.2020

Spotkanie opłatkowe wspólnoty samorządowej Gminy Kraśniczyn, które wpisało się już w tradycję spotkań tej Gminy, odbyło się 29 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

W świąteczno – noworoczny nastrój wprowadziły, wszystkich obecnych, dzieci z Zespołu Szkół w Kraśniczynie swoim występem muzycznym.

W uroczystości udział wzięli proboszczowie parafii z terenu gminy, przedstawiciele władz Powiatu Krasnostawskiego, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, radni, sołtysi, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, prezes ochotniczych straży pożarnych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i inni zaproszeni goście.

 Rolę gospodarza uroczystości pełniła Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy, która w swoim wystąpieniu okolicznościowym wyraziła zadowolenie z obecności gości i złożyła życzenia noworoczne. Życzenia przekazali również Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski oraz ks. kan. Juliusz Iracki proboszcz parafii w Kraśniczynie.

Wszystkie wystąpienia zawierały troskę o spokój, zawierały apel sprzeciwu wobec zła, apel o zdolność do kompromisów oraz podziękowania za całoroczną pracę na rzecz tej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Kraśniczyn.

Najpiękniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem. A wigilijny stół stanowił wspaniałą okazję aby porozmawiać i pobyć razem w świątecznej atmosferze.

Opracowała: Stanisława Suszyńska

###gal-7###

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.