Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 69

Obrazek dla news_142

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

22.03.2016

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego prowadzi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu krasnostawskiego utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt będzie funkcjonował od 04 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych działa na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).

Zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w Punkcie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dni pracy punktu: Poniedziałek – Piątek

Godziny otwarcia: 10:00 – 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

Punkt nieodpłatnych porad prawnych funkcjonuje w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.

Informacje i zapisy:

http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

e-mail: pomocprawna@oic.lublin.pl

tel.: 508 247 177

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie wizyt telefonicznie lub mailowo. Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.  

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

  Kto może skorzystać?

Lp.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

Sposób udokumentowania uprawnienia

1.

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2.

która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3.

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

która nie ukończyła 26 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6.

która ukończyła 65 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7.

która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego.

 

więcej

Obrazek dla news_140

Życzenia Wielkanocne

21.03.2016

Obfitych Łask i Błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych
z Radosnym Alleluja
mieszkańcom Gminy oraz gościom
życzą

  Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Kraśniczyn
             Józef Mantyka                                                                 Małgorzata Sapiecha

Wielkanoc 2016

więcej

Spotkania włodarzy Gminy Kraśniczyn z kobietami oraz sołtysami

15.03.2016

8.III. 2016r. w sali konferencyjnej były życzenia były kwiaty, był poczęstunek, muzyka i śpiew, a wszystko to z okazji gminnego święta kobiet. Przybyły Panie z różnych środowisk: radne, sołtyski, członkinie KGW, pracownice jednostek organizacyjnych Gminy na czele z Panią Wójt Małgorzatą Sapiecha oraz pracownice z instytucji i firm z terenu gminy Kraśniczyn.

Pan Józef Mantyka Przewodniczący Rady Gminy Kraśniczyn z obecnymi na spotkaniu mężczyznami obdarowali Panie kwiatami a Przewodniczący Rady złożył ciepłe, pełne uznania i szacunku życzenia dla obecnych kobiet.

Spotkanie umiliły występy młodzieży ZS Nr 1 w Kraśniczynie oraz występ Michała Bałabucha – mieszkańca gminy.

Humory dopisywały czego dowodem były śpiewy Pań, do których zachęcił Michał Bałabuch dając świetny podkład muzyczny, śpiewając oryginalnym głosem.

11.III.2016r. w tej samej sali odbył się z kolei uroczyste spotkanie Wójta Gminy z sołtysami z okazji dnia sołtysa. Pani Małgorzata Sapiecha podziękowała sołtysom za dobrą pracę na rzecz lokalnej społeczności i wielu interesujących przedsięwzięć realizowanych wspólnie z KGW czy OSP, oczywiście składając okolicznościowe życzenia.

Tradycyjnie akcentem tego święta były upominki dla sołtysów.

Na zakończenie, przy ciasteczku, dyskutowano o bieżących potrzebach poszczególnych miejscowości a Pani Wójt podsumowała zakończony cykl zebrań wiejskich.

więcej

Zawiadomienie

07.03.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 8 marca 2016 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Starej Wsi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 13. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2015.
 15. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

więcej

Zapraszamy na drugą część Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego

26.02.2016

Informacja zamieszczona na prośbę Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu krasnostawskiego na drugą część Forum, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Sobieskiego 3.

Intencją przedstawicieli NGO podczas pierwszej części Forum było powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krasnostawskiego. Stąd też na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

więcej

Obrazek dla news_133

Zaproszenia na szkolenie

09.02.2016

Informacja zamieszczona na prośbę Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolników w Końskowoli

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

zaprasza

na szkolenie w dniu  19.02.2016 roku o godz.10  w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

Program :

10-10.15     - Wprowadzenie  -  Teodora Szyszka kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie,

10.15-11.45 - Modernizacja gospodarstw rolnych  -  Andrzej  Tomaszewski Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie,

11.45-12.15 - ”Fotowoltaika „ –energia słoneczna dla domu, gospodarstwa i biznesu - Technik Centrum Rolnictwa – Paweł Wiśniewski,  

12.15-12.30 - przerwa,

12.30-13.00 - Premia dla Młodych Rolników - Edyta Zdunek Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie,

13.00-13.30 - Biogazownia rolnicza jako element ekonomicznego funkcjonowania  gospodarstwa  rolniczego-Andrzej Dudek- Budmat,

13.30-14.00 - Dyskusja,

  

                                                 Serdecznie zaprasza

                                              Teodora Szyszka

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.